Zalegalizujemy Twój pobyt i Twojej Rodziny

Oferujemy:

  • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla Ciebie
  • Zezwolenia na pobyt czasowy dla Twojej rodziny
  • Zezwolenia na pobyt stały
  • Zezwolenia na pobyt stały dla posiadacza karty Polaka
  • Zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta UE
  • Informacje starosty
  • Zezwolenia na pracę typ A
  • Przedłużenia zezwoleń na pracę
  • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
CENNIK